Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Deze website is eigendom van den Doorn Totaalinstallateurs. ingeschreven onder KvK nummer: 18126349. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Den Doorn Totaalinstallateurs gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Den Doorn Totaalinstallateurs geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links en verwijzingen.

Informatie van derden, producten en diensten
Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Den Doorn Totaalinstallateurs is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites. Den Doorn Totaalinstallateurs is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

Vacatures
Den Doorn Totaalinstallateurs aanvaardt geen ongevraagde hulp van intermediairs/uitzendbureaus of andere derden partijen voor de invulling van onze vacatures. Toegestuurde cv’s (in welke vorm dan ook) door genoemde partijen aan enige medewerker van den Doorn zonder geldige schriftelijke zoekopdracht van den Doorn, worden beschouwd als publieke informatie. Er zal aan genoemde partijen geen vergoeding zijn verschuldigd in geval een kandidaat wordt aangenomen van wie ongevraagd het cv en/of andere gegevens zijn toegestuurd.

Informatie gebruiken
Den Doorn Totaalinstallateurs behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Den Doorn Totaalinstallateurs of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Constateer je onverhoopt onvolledigheden en/of onjuistheden, dan stellen wij het op prijs dat je deze aan ons meldt via: [email protected].

Algemene voorwaarden

Op alle door ons te sluiten overeenkomsten tot aanleg van installaties of de reparatie daarvan en de levering van goederen zijn van toepassing: Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB) 2007 en de Algemene Leveringsvoorwaarden Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) 2016. Beide algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek direct kostenloos toegezonden.